Rubrikoj

72-то Общо събрание на БЕС ще се проведе на 24.04.2021 г.

krisigno-150x150

До Председателите на ЕД и
Индивидуални членове на БЕС

Уважаеми съидейници,

Както ви е известно, поради пандемията от коронавирус и обявеното извънредно положение в страната на 13.03.2020 г., 72-то Общо събрание на БЕС, с решение на УС, бе отложено за неопределено време.

Въпреки отмененото извънредно положение и отпадането на много от противоепидемичните мерки, будят тревога многобройните случаи на новозаразени с КОВИД – 19.

По мнение на лекарите-специалисти, това се дължи на струпването на много хора в затворени помещения и неспазването на дистанция между тях.

Въведените ограничителни мерки попречиха на провеждането на есперантски мероприятия в страната и в чужбина, наруши се организационния живот на дружествата през 2020 г.

Съгласно изискванията на Устава на БЕС, трябва два месеца преди датата на конгреса, тя да бъде обявена, като бъде изпратена до ЕД и индивидуалните есперантисти с посочен в нея дневен ред, да бъде поместена в Държавен вестник, в електронната страница на БЕС, в списание „Булгара есперантисто“, да бъде поставена на мястото за обяви в офиса на сдружението.

Тези изисквания са свързани с нови организационни усилия и финансови разходи, нови резервации в хотела, ресторантите (съгласно сегашните ограничителни мерки за безопасност), нова организация на културната програма.

Освен това, в края на м. април 2021 г., би трябвало отново да свикаме  Общо събрание, на което, поради стеклите се обстоятелства, няма да има дейност  за отчитане.
Поради гореизложеното, УС взе решение 72-то Общо събрание да бъде проведено на 24.04.2021 г. (събота), в 9.00 ч., в гр. Трявна, в залата на хотел „Трявна“. Съпътстващата програма ще бъде съответно на 23.04. и 25.04.2021 г.

Заплатените суми за участие в отложеното Общо събрание са на отговорно съхранение в банковата сметка на БЕС. При поискване, същите могат да бъдат върнати на желаещите.

Председател на БЕС: инж. Борис Гаджанов

Literatura konkurso “Ĥristo Gorov – Ĥrima 2020”

liro

Ĥristo Gorov (Ĥrima) estis unu el la plej elstaraj bulgaraj esperantistoj, talenta Esperanta verkisto, poeto, tradukisto kaj publicisto.

Bulgara Esperanto-Asocio anoncas Internacian Esperantan Literaturan Konkurson. En la konkurso povos partopreni geesperantistoj el ĉiuj landoj.

La konkurso estos por rakonto kaj eseo. Ĉiu aŭtoro rajtas partopreni per unu rakonto aŭ per unu eseo, originale verkitaj en Esperanto. La konkurso ne havas konkretan temon. La verkoj estu tajpitaj komputile kaj ĉiu aŭtoro nepre uzu la Esperantan alfabeton per supersignoj. La aŭtoroj indiku sian sekson (inan aŭ viran). La verkoj estu subskribitaj per la vera nomo de la aŭtoro, estu plena poŝtadreso, telefono kaj interretadreso. La rakontoj kaj eseoj estu maksimume 3-paĝaj; formato A4; tiparo Times New Roman (12 punktoj).

La gajnintoj ricevos valorajn premiojn.

Bonvolu sendi viajn kontribuojn ĝis la 30a de septembro 2020 rete al modest@abv.bg aŭ poŝte al Georgi Mihalkov, Sofio – 1229, “Vrabnica” 1, bl. 529 vh. A et. 9 ap. 33, Bulgario.

hristo-gorov-560x400

Общото събрание на БЕС, насрочено за 24-26 април 2020, се отлага във връзка с епидемиологичната обстановка

krisigno-150x150

До Председателите на ЕД и
Индивидуални членове на БЕС

Уважаеми съидейници,

Поради пандемията от коронавируса COVID-19 и въведените ограничителни мерки в нашата страна, Управителният съвет взе решение 72-то Общо събрание на БЕС, което бе насрочено на 24-26.04.2020 г. в гр. Трявна, да бъде отложено.

Нова дата за провеждането му ще обявим след като се нормализира епидимиологичната обстановката.

Уведомяваме ви, че изпратените пари за участие в Общото събрание са на отговорно съхранение в банковата сметка на БЕС.

Председател на БЕС: инж. Борис Гаджанов
Legu plu ›››

Общо събрание (72-ви конгрес) на БЕС на 25.04.2020г. от 09.00ч. в гр. Трявна, в залата на хотел „Трявна“

ОТЛАГА СЕ !!!

krisigno-150x150

 

ПОКАНА
За общо събрание на НПО
„Български есперантски съюз“

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „Български есперантски съюз“, с адрес на управление 1303 София, ул. „Странджа“ № 79-81 на основание събрание на УС на сдружението от 11.11.2019 г., както и на основание чл.19, ал.4 от Устава и на основание чл.26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ , свиква 72 Общо отчетно събрание на Сдружението на 25.04.2020г., от 09 ч., в град Трявна, в залата на хотел „Трявна“, при следния дневен ред:

1. Приемане на Отчетен доклад за дейността на УС на Сдружението за периода от 04.05.2019 г. до 25.04.2020 г.
Докладва: инж. Борис Гаджанов

2. Приемане на финансов отчет на Сдружението за 2019 г. и на проектобюджет на Сдружението за 2020 г.
Докладва: Майя Горова

3.Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2019 г.

4. Приемане на на Отчетен доклад на Контролната комисия за дейността на Сдружението от 04.05.2019 г. до 25.04.2020 г.
Докладва: инж. Пенка Дилова

5. Приемане на промени в Устава на Сдружението както следва:
А. Чл.19, т.7 да стане : „Поканата за свикване на Общо събрание се обявява в Агенцията по вписванията и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.“;
Б. Чл.19, т.8 да стане: „В срок от един месец от обявяването на поканата в търговския регистър, дружествата и юридическите лица са длъжни да изпратят до Управителния съвет на Сдружението актуален списък по образец на отчетените членове и протоколи с избраните делегати.“;
В. Чл.19 : т. 10, 12, 13, 14 – думата „членове“, да стане „делегати“;
Г. Към чл. 19 да се добави т. 21 със следното съдържание : „Членовете на Управителния съвет, Контролно-ревизионната комисия и главният редактор на списанието „Булгара есперантисто“ са делегати на Общото събрание по право.“;
Д. Да се впише в чл.20, ал1 на устава нова точка 13 със следния текст: „Одобрява и приема годишния финансов отчет на Сдружението“.
Докладва : Весела Камбурова

6. Избор на почетни членове на Сдружението.
Докладва : Майя Горова

7.Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден в 10.00 ч., на същото място и при същия Дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на присъстващите делегати на Общото събрание.
Поканват се всички делегати да участват в Общото събрание.

Председател на УС:
/Б.Гаджанов/

 

 

Заявката за участие можете да изтеглите оттук:

 buton-download-zayavka-aligxilo

Pri la 71a Kongreso de BEA

En la retejo aircrashconsult.info aperis artikolo de Nikola Nikolov pri la 71a kongreso de BEA.

Vidu ekranfoton sube aŭ legu la tutan tekston ĉi tie.

Spektu filmeton pri la Ĝenerala kunveno kaj la ekskurso al insulo Sankta Anastasia.

71a-kongreso-artikolo-nikola-nikolov-web

Nova Estraro de BEA

71a-kongreso-de-bea-2019-nova-estraro

La Ĝenerala Konveno de Bulgara Esperanto-Asocio reelektis kiel prezidanton inĝ. Boris Gaĝanov.

Kune kun li dum la sekva trijara oficperiodo laboros:

Maja Gorova;
Veselka Kamburova;
Pavlin Boevski;
Rumen Stojanov.

Sukceson al la teamo!

Общо събрание (71-ви конгрес) на БЕС на 04.05.2019 г. в 9 ч. в Бургас, залата на Културен център Казино

krisigno-150x150

СЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел
„Български есперантски съюз“ – София
,

на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква
Общо събрание (71-ви конгрес)

на 04.05.2019 г. в 9 ч. в Бургас, залата на Културен център „Казино“,
при следния
дневен ред:1. Oтчетен доклад на управителния съвет на Български есперантски съюз за периода април 2018 г. – май 2019 г.
2. Доклад за изпълнението на бюджета за 2018 г. и проекто-бюджета за 2019 г.
3. Доклад на контролно-ревизионната комисия на БЕС.
4. Промени в устава на БЕС.
5. Изказвания.
6. Приемане на решения.
7. Награждаване на заслужили есперантисти.
8. Избор на място за провеждане на 72-рото общо събрание на БЕС.
9. Избор на нов Управителен съвет и Контролно-ревизионна комисия на БЕС.

ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЕС

Feliĉan Novan Jaron!

Slide4

Internacia Esperanta Literatura Konkurso “Hristo Gorov – Hrima”, 2018

liro
Hristo Gorov – Hrima estis unu el la plej elstaraj bulgaraj esperantistoj, talenta Esperanta verkisto, poeto, tradukisto kaj publicisto.

Bulgara Esperanto-Asocio anoncas Internacian Esperantan Literaturan Konkurson. En la konkurso povos partopreni geesperantistoj el ĉiuj landoj.

La konkurso estos por rakonto kaj eseo.

Ĉiu aŭtoro rajtas partopreni per unu rakonto aŭ per unu eseo, originale verkitaj en Esperanto.

La rakontoj kaj la eseoj estu ĝis 4-paĝaj, komputile kompostitaj.

La konkurso ne havas apartan temon.

La gajnintoj ricevos valorajn premiojn.

Bonvolu sendi viajn kontribuojn ĝis la 30-a de septembro 2018 al adreso: retpoŝto: modest@abv,bg aŭ per la poŝto al adreso: Georgi Mihalkov, Sofio 1229, “Vrabnica” 1, bl. 529 vh. A et. 9 ap. 33, Bulgario

hristo-gorov-560x400

69-a Kongreso de BEA – provizora programo kaj aliĝilo

trojan-emblema

Provizora programo
de la 69-a Kongreso
de Bulgara Esperanto-Asocio (BEA)
en Trojan
28-30.04.2017

LA 28-an DE APRILO 2017 J. (VENDREDO)

14.00 – 18.00
Akceptado de la kongresanoj en Komunumo Trojan – en antaŭsalono.

19.00
Interkonavespero en restoracio “Pri Vâlev”.

LA 29-an DE APRILO 2017 J. (SABATO)

08.45
Komuna foto

09.00
Solena inaŭguro de la kongreso en la salono de komunumo Trojan

09.20 – 12.00
Unua kongresa kunsido – elekto de la komisionoj, jarraporto de la estraro kaj kontrola komisiono, eldiroj

12.00 – 13.30
Tagmanĝo

13.30 – 17.00
Dua kongresa kunsido – eldiroj,akcepto de decidoj

17.00 – 18.00
Belarta programo

19.00
Solena vespermanĝo en la manĝejo de IPĴZ (Instituto pormontara bestbredado kaj agrikulturo)

LA 30-an DE APRILO 2017 J. (DIMANĈO)

09.00-12-00
Ekskurso al Trojana monahejo kaj naturscienca muzeo en v. Ĉerni Osâm. Komenca punkto – busstacidomo Trojan

12-00
Fermo de la 69-a Kongreso de BEA

Elŝutu la aliĝilon: aliĝilo.doc / aliĝilo.pdf