Rubrikoj

Общо събрание (72-ви конгрес) на БЕС на 25.04.2020г. от 09.00ч. в гр. Трявна, в залата на хотел „Трявна“

ОТЛАГА СЕ !!!

krisigno-150x150

 

ПОКАНА
За общо събрание на НПО
„Български есперантски съюз“

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „Български есперантски съюз“, с адрес на управление 1303 София, ул. „Странджа“ № 79-81 на основание събрание на УС на сдружението от 11.11.2019 г., както и на основание чл.19, ал.4 от Устава и на основание чл.26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ , свиква 72 Общо отчетно събрание на Сдружението на 25.04.2020г., от 09 ч., в град Трявна, в залата на хотел „Трявна“, при следния дневен ред:

1. Приемане на Отчетен доклад за дейността на УС на Сдружението за периода от 04.05.2019 г. до 25.04.2020 г.
Докладва: инж. Борис Гаджанов

2. Приемане на финансов отчет на Сдружението за 2019 г. и на проектобюджет на Сдружението за 2020 г.
Докладва: Майя Горова

3.Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2019 г.

4. Приемане на на Отчетен доклад на Контролната комисия за дейността на Сдружението от 04.05.2019 г. до 25.04.2020 г.
Докладва: инж. Пенка Дилова

5. Приемане на промени в Устава на Сдружението както следва:
А. Чл.19, т.7 да стане : „Поканата за свикване на Общо събрание се обявява в Агенцията по вписванията и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.“;
Б. Чл.19, т.8 да стане: „В срок от един месец от обявяването на поканата в търговския регистър, дружествата и юридическите лица са длъжни да изпратят до Управителния съвет на Сдружението актуален списък по образец на отчетените членове и протоколи с избраните делегати.“;
В. Чл.19 : т. 10, 12, 13, 14 – думата „членове“, да стане „делегати“;
Г. Към чл. 19 да се добави т. 21 със следното съдържание : „Членовете на Управителния съвет, Контролно-ревизионната комисия и главният редактор на списанието „Булгара есперантисто“ са делегати на Общото събрание по право.“;
Д. Да се впише в чл.20, ал1 на устава нова точка 13 със следния текст: „Одобрява и приема годишния финансов отчет на Сдружението“.
Докладва : Весела Камбурова

6. Избор на почетни членове на Сдружението.
Докладва : Майя Горова

7.Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден в 10.00 ч., на същото място и при същия Дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на присъстващите делегати на Общото събрание.
Поканват се всички делегати да участват в Общото събрание.

Председател на УС:
/Б.Гаджанов/

 

 

Заявката за участие можете да изтеглите оттук:

 buton-download-zayavka-aligxilo

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>