Rubrikoj

69-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio (BEA) en Trojan, 28-30.04.2017

krisigno-150x150

La 69-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio okazos en Trojan de la 28a ĝis la 30a de aprilo 2017.

La Ĝenerala Kunveno de la asocio okazos sabate, je la 29a de aprilo. Dimanĉo, la 30a de aprilo, estos ekskurzo-tago.

Ĝis la 15a de februaro 2017 la Estraro atendas raportojn pri 2016 kaj planoj por 2017 de la E-societoj.

Ĝis la 20a de marto necesas sendi la protokolojn pri elektitaj delegitoj kaj 30% el la kolektitaj kotizoj kun listoj de la societaj membroj.

Bonvolu sendi la protokolojn al s-ino Maja Gorova: retpoŝto bogo_maia@abv.bg.

Transpagu la membrokotizojn

per banko:
Пощенска банка
IBAN: BG86BPBI79421020106701, BIC:BPBIBGSF
Български есперантски съюз

aŭ per poŝtmandato al:
София 1000, П.К. 66, Български есперантски съюз (чл. внос)

La listojn de la pagintaj membroj bv. sendi al;

bea_esperanto@abv.bg

София 1000, П.К. 66, Български есперантски съюз

Baldaŭ aperos aliĝilo.

Feliĉajn helajn festojn!

kristnasko-2016-bea-1

Gajan Kristnaskon kaj bonŝancan Novjaron!

Firman sanon, familian hejmecon kaj konkordon, bonŝancon kaj sukcesojn deziras al ĉiuj siaj membroj, gesamideanoj kaj geamikoj la Estraro de BEA.

Prezidanto inĝ. B. Gadzanov

kristnasko-2016-bea-2

68-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio (BEA) en Sofio, str. Ŝipka 6

krisigno-150x150

Grava ŝanĝo! La Ĝenerala Kunsido de BEA okazos je la 16a de aprilo 2016 en la salono de la Asocio de la bulgaraj pentristo. Adreso: Sofio, str. Ŝipka 6. La kongresa akceptejo funkcios je la 15a de aprilo en la sidejo de BEA en Sofio, str. Stranĝa 79-81. Vidu sube la mapojn.

Jen la oficiala anonco de la Administra Konsilantaro de BEA bulgarlingve:
Legu plu ›››

Novjara saluto de la Estraro de BEA

novjara-saluto-de-la-estraro-de-bea-2016
Karaj gesamideanoj,

Okaze de la Nova Jaro 2016 mi tutkore salutas vin je la nomo de la Estraro de Bulgara Esperanto-Asocio, dezirante al vi sanon, viglecon kaj obstinon en la Esperanto-agado.

La pasinta 2015 estis sukcesa jaro por nia movado. Dank’ al la entuziasmo de ĉiuj bulgaraj esperantistoj ni plivastigis nian agadon. La Esperanto-societoj en la lando organizis diversajn Esperanto-aranĝojn. Nia asocio havis sukcesojn en la internacia Esperanto-agado.

Ne eblas mencii ĉiujn Esperanto-aranĝojn dum la pasinta jaro, sed nun ni estas je la sojlo de la Nova Jaro kaj ni devas pli fervore kaj aktive agi por la prospero de nia kara lingvo Esperanto kaj de nia Bulgara Esperanto-Asocio. Mi firme kredas, ke vi ĉiuj, la bulgaraj geesperantistoj, daŭrigos vian senlacan, sindonan laboron por Esperanto. Al ĉiuj vi mi deziras sanon kaj novajn sukcesojn.

Prezidanto de BEA:
(inĝ. Boris Gaĝanov)

Zamenhof-tago 2015 – Денят на Заменхоф 2015

Print
SALUTLETERO

Estimataj gesamideanoj,
Je la nomo de la Estraro de Bulgara Esperanto-Asocio mi kore salutas Vin okaze de Zamenhofa Festo, la 15-a de decembro.
Vi, la anoj de la Esperanto-societoj en nia lando partoprenas aktive en bulgara Esperanto-movado. Dank’ al viaj konstantaj klopodoj vi digne reprezentas Esperanto-movadon kaj firmigas la aŭtoritaton de nia asocio. Vi organizas renkontojn, instruas la Internacian Lingvon kaj agas por la disvastigo de nia nobla lingvo.
Okaze de la festo, dediĉita al la kreinto de Esperanto, d-ro Lazaro Ludoviko Zamenhof, mi tutkore deziras al vi sanon, viglecon kaj ĝojon en la vivo.
PREZIDANTO DE BEA: inĝ. BORIS GAĜANOV
Legu plu ›››

INVITILO: Jubilea festo de sinjoro Georgi Litov en Sofio je la 29a de oktobro 2015

kunveno-verda-150px
INVITILO

Bulgara Esperanto-Asocio afable invitas vin al la jubilea festo de sinjoro Georgi Litov, elstara bulgara esperantisto.

Pri la Esperanto-agado de G. Litov parolos la verkisto Georgi Mihalkov.

KIAM: 29.10.2015 /ĵaŭde/ 18,00 h.
KIE: En la salono de Asocio de Bulgaraj Pentristoj, urbo Sofio, str. Ŝipka 6, et. 4.

La espero

En la mondo venis nova sento,
Tra la mondo iras forta voko
Per flugiloj de facila vento
Nun de loko flugas ĝi al loko.

L. L. Zamenhof

Decidoj de la Estraro de BEA, 25.08.2015

e-kunsidoEn tiu ĉi rubrikoj aperos la plej gravaj decidoj de la Estraro de Bulgara Esperanto-Asocio, por ke la membraro de BEA estu pli bone informita pri la agado de la Estraro. La decidoj estas dissendataj ankaŭ retpoŝte al E-societoj kaj aktivuloj.

Je la 28a de aŭgusto 2015 dum sia kunsido la BEA-Estraro akceptis kelkajn gravajn decidojn pri la sekva 68a nacia kongreso, kiu okazos en Sofio de la 15a ĝis la 17a de aprilo 2015. Detaloj pri la Ĝenerala kunveno kaj la kultura programo aperos en la asocia organo „Bulgara Esperantisto“.

Jen la ĉefaj punktoj el la protokolo pri la kunsido (bulgarlingve):

Legu plu ›››

Kunveno en Sofio ĵaŭde, je la 24a de septembro

kunveno-verda-150px
Karaj gesamideanoj,

La 24-an de septembro 2015 (ĵaŭdo) je la 18-a horo en la oficejo de Bulgara Esperanto-Asocio en Sofio, str. “Stranĝa” 79-81 okazos kunveno.

La temo estos: Informo pri la 100-a Universala Kongreso de Esperanto en urbo Lillo, Francio. Informos: inĝ. Petro Todorov kaj ĉiuj bulgaraj geesperantistoj, kiuj partoprenis en la kongreso.

La organizantoj

Еsperanto-tago 2015 – Денят на есперанто 2015

E-tago 2015 -- original bulgara orangxkolora

68-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio (BEA) en Sofio, 15-17.04.2016

krisigno-150x150

La 68-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio okazos en Sofio de la 15a ĝis la 17a de aprilo 2016.

Jen la oficiala anonco de la Administra Konsilantaro de BEA bulgarlingve:

Уважаеми съидейници,

На свое заседание на 18. 06. 2015 г. Управителният съвет на БЕС реши 68-то Годишно общо отчетно-изборно събрание на сдружението с нестопанска цел – Български есперантски съюз да се проведе на 15, 16 и 17 април 2016 г. в град София.

По време на Годишното общо отчетно-изборно събрание на сдружението с нестопанска цел – Български есперантски съюз ще се проведе кръгла маса, на която всички есперантисти от цялата страна ще имат възможност да направят предложения и да представят своите виждания за бъдещата дейност на Българския есперантски съюз.

Всички, които желаят да се включат в дебатите на кръглата маса, моля да изпратят своите заявки с имената си на следните съидейници: Ради Радев – radiesper@abv.bg от град Гълъбово и на Донка Герова – donka_deni@abv.bg от град Дряново, които са и членове на комисията за предложения за бъдещ председател на БЕС, а Мариана Евлогиева е председател на тази комисия.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЕС