Rubrikoj

INVITO: Partoprenu rete en la 26a deklam-konkurso por prezentado de Boteva kaj renesanca poezio kaj prozo!

botev-vraca-monumentoBulgara Esperanto-Asocio invitas vin partopreni en la 26a nacia deklam-konkurso enkadre de la Botev-tagoj 2022 en Vraca.

Pri la konkurso:

Fine de majo en Vraca tradicie okazas solenaĵoj omaĝe al Ĥristo Botev – poeto kaj revoluciulo, unu el la herooj de la bulgara batalo por nacia libereco. En la kadroj de la solenaĵoj jam 25-foje okazis ankaŭ deklam-konkursoj, en kiuj aktive partoprenis geesperantistoj el la tuta lando. Ne malofte partoprenis ankaŭ gastoj el aliaj landoj.

En 2021 pro la pandemio la konkurso estis nur reta. Tio faciligis partoprenon de geesperantistoj el eksterlando. Pri la pasintjara konkurso legu plu ĉi-tie: Rezultoj de la 25a deklam-konkurso por prezentado de Boteva kaj renesanca poezio kaj prozo

 

Ni invitas bulgarajn kaj alilandajn gesamideanojn partopreni ankaŭ en 2022!

Vidu sube la ĝeneralan statuton de la konkurso.

Kial partopreni?

 • Por helpi al Bulgara E-Asocio vidigi, ke la bulgara E-movado plu viglas.
 • Por gajni premion.

Kiel partopreni en Esperanto?

 • Elektu verkon, kiun vi ŝatus prezenti. (Vidu kelkajn elektitajn verkojn de Botev tie ĉi.)
 • Ne estas deviga kondiĉo lerni parkere – vi rajtas ankaŭ legi!
 • Registru vian prezentadon en video-formato MP4, kodeko 264, rezolucio ne pli granda ol 1920×1080.
 • Komencu la registradon per mallonga sinprezento: propra nomo kaj familia nomo; aĝo, lando, urbo, institucio (se vi partoprenas je la nomo de institucio), nomo de la verko kaj aŭtoro.
 • Ĝis la 24a de majo 2022 sendu la mp4-dosieron retpoŝte al botev@espereto.com. Se la dosiero estas tro granda kaj via retpoŝto ne akceptas ĝin, vi povas alŝuti al ajna preferata de vi nuba servo kaj sendi retpoŝte la ligilon.
 • Se vi havas teknikajn demandojn aŭ problemojn, ne hezitu skribi al botev@espereto.com!

Legu plu ›››

73-то Общо събрание на БЕС – покана за 14.05.2022 г. в Трявна

ПОКАНА
за Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел в
обществена полза „Български есперантски съюз“

krisigno-150x150

Уважаеми съидейници,

Общото събрание на БЕС за 2022 г. щесе проведе на 14 май от 9:00 в град Трявна.

Конгресът, в рамките на който ще се проведе Общото събрание, ще продължи от 13 до 15 май 2022. На конгреса се допускат както делегати, така и гости.

Дневният ред и други подробности може да прочетете в Поканата за участие. В PDF-формат вижте тук :

Покана за 73 ОС на БЕС

Можете да видите Поканата и на приложеното най-долу изображение – кликнете върху него, за да се покаже в увеличен вид.

Заявете своето участие, като попълните и изпратите Заявка – изтеглете оттук:

Aligilo TRYAVNA2022

Покана за 73 ОС на БЕС

Novjara saluto de la Estraro de BEA

bea-1

Pasas ankoraŭ unu malgaja jaro pro la kronvirusa pandemio. Malgraŭ malbonaj momentoj ni devas konscii, ke alproksimiĝas nova 2022 jaro. Ni renkontu ĝin kun energiplenaj fortoj, inspiritaj kaj kredantaj en niaj revoj por pli bona estonto. Kiam fermiĝas iu pordo, antaǔ ni malfermiĝas alia por doni novan ŝancon en nia vivo.

Neniam ni perdu la pacon, kredon, amon kaj esperon, kiun dediĉis al ni d-ro Zamenhof, kiu forte kredis, ke tiu ĉi mondo povas esti pli bona!

Gajan kaj gracoplenan Kristnaskon kaj Feliĉan Novan Jaron 2022! Ni deziras al Vi kaj al viaj familianoj sanon, multajn ĝojajn kaj feliĉajn momentojn dum la Nova 2022!

LA ESTRARO DE BEA

bea-2

La E-kurso en Sofio okazas per Skajpo; ankoraŭ eblas aliĝi

virtual-meeting-1Ĉijare Bulgara Esperanto-Asocio organizis Esperantan kurson. La anonco pri la kurso aperis en pluraj bulgaraj ĵurnaloj por pensiuloj kiel ĵurnalo “Pensioneri”, “Vtora mladost”, “Zlatna vazrast”, “Retro” kaj aliaj. La kotizo por la kurso monate estas 16 lv. Tuj post la apero de la informo en la ĵurnaloj, Bulgara Radio intervjuis Georgi Mihalkov, kiu estas la instruisto de la kurso. En la intervjuo Mihalkov rakontis koncize pri la internacia Esperanto-movado kaj pri la bulgara Esperanto-movado. Li emfazis, ke en Bulgario Esperanto estas bone konata kaj en la lando ekzistas pluraj Esperantaj societoj kaj kluboj, en kiuj membras diversaĝaj geesperantististoj.

La intereso pri la Esperanta kurso estis tre granda. Al Mihalkov telefonis personoj el diversaj bulgaraj urboj kaj vilaĝoj, kiuj esprimis sian deziron lerni Esperanton. Bedaŭrinde la kurso estas en Sofio kaj pro tio multaj personoj el la provincaj urboj kaj vilaĝoj ne povis partopreni.

La kurso komenciĝis la 1-a de septembro 2021 en la oficejo de Bulgara Esperanto-Asocio en Sofio sur strato “Stranĝa” 79-81. Tamen je la fino de monato septembro la Kovim-pandemio en Bulgario disvastiĝis. Pro la fakto, ke pluraj el la kursanoj estas maljunaj personoj, la kurso devis okazi distance, per Skajpo. Iuj el la kursanoj ne povis daŭrigi la lernadon, ĉar ili ne havas komputilon kaj ne povas lerni skajpe. Aliaj kursanoj, bedaŭrinde ne multaj, lernas skajpe.

Estas kursanoj, bulgaroj, kiuj loĝas kaj laboras eksterlande kaj ili same lernas Esperanton per Skajpo.
La ĉijara Esperanto-kurso pruvis, ke en Bulgario estas personoj, kiuj interesiĝas pri Essperanto kaj emas lerni la Lingvon Internacian.

Se vi deziras aliĝi al la kurso, bv. telefoni al: 0887-97-65-79 aŭ 0895-173-621.

56-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj, Klaipeda, la 9-an – 17-an de Julio, 2022, Litovio

baltaj-esperanto-tagojLitova Esperanto-Asocio afable invitas vin partopreni vicajn ĉiujarajn internaciajn somerajn tradiciajn la 56-ajn Baltiajn Esperanto-Tagojn (BET-56). La aranĝo estas dediĉata al la 770-jariĝo de Klaipėda.

DATO:

la 9-17-an de Julio, 2022. Veni al la aranĝo eblas jam la 8-an de Julio.

CELOJ kaj TASKOJ:

studi problemojn de Esperanto-movado, elstarigi nuntempajn ĉefajn taskojn de Esperanto-agado, interŝanĝi sperton pri esperantista laboro, perfektiĝi en Esperanto, enhavoriĉe pasigi la tempon. Baltiaj Esperanto-Tagoj okazas ekde 1959 ĉiujare laŭvice en Latvio, Estonio, Litovio.

LOKO

BET-56 okazos en la havenurbo de Litovio KLAIPĖDA, kiu situas apud Balta maro,  300 kilometrojn okcidenten for de la ĉefurbo de Litovio Vilnius.

Ĝi estas la tria laŭ grandeco urbo de Litovio, grava industria kaj kultura centro. Klaipėda estas centro de la samtitola Litovia regiono . Klaipėda estas fondita en 1252 jaro. Nun ĝi havas ĉirkaŭ 153000 loĝantojn.

La ĉefa lokalo de BET-56 estos la moderne kaj bonege ekipita  universitato de Klaipėda  (str. H. Manto 84), kie funkcios ĉiuj programeroj de BET-56. La universitato situas en la centro de la urbo. La loko estas libere kaj facile atingebla buse kaj aŭtomobile.

La partoprenantoj de BET-56 havos luksajn kondiĉojn por laboro kaj ripozo. Ili povos libere kaj senlimige uzi  la tutan infrastrukturon kaj servojn de la universitato (kunsidejojn, salonojn, aŭditoriojn, studentajn domojn, universitatan kafejon, la plej modernajn teknikaĵojn, multajn komputilojn kun libera reta aliro k.s.). Krom tio, universitato havas sian botanikan ĝardenon kaj  du ŝipojn Brabander  kaj Odisėja, kiuj ankaŭ estos uzeblaj  por ekskursoj kaj aliaj bezonoj de  BET-anoj. BET-56 havas subtenon, kunlaboron kaj diversflankan helpon de la urba municipo kaj ankaŭ de la tutlandaj ŝtataj instancoj.

PARTOPRENO

Ni invitas ĉiujn esperantistojn. Speciale ni dezirus vidi esperantistojn el la landoj ĉirkaŭ la Balta Maro, sed ankaŭ de ĉiuj aliaj najbaraj kaj pli foraj landoj. La kvanto de la partoprenantoj ne estas limigita. Ni atendas minimume 500 gastojn el 30 – 40 landoj.

ALIĜKOTIZO

Ĝis 31 Dec. 2021:

a)      50 eŭroj por esperantistoj el ekssovetiaj kaj ekssocialismaj Eŭropaj landoj;

b)      70 eŭroj por okcidentanoj kaj egaluloj.

Ekde 01 Jan. 2022 aliĝkotizo por ambaŭ aliĝkategorioj kreskos je 10 eŭroj (do, 60 kaj 80 eŭroj).

Infanoj, lernantoj kaj studentoj aliĝkotizon ne pagas. Pageblas en ajna konvertebla valuto.

ALIĜO

Por aliĝi necesas plenigi aliĝilon kaj sendi ĝin poŝte al Litova Esperanto-Asocio:

p.k. 167, LT-44002 Kaunas, Litovio.

Plenigitan aliĝilon eblas sendi ankaŭ rete al litova.ea@mail.lt.

Retan   aŭtomatan aliĝilon     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTQ1lsN-8K3C_AEATo95skwjxxlayTE4lIY53AINXag967dQ/viewform Vi povas trovi en la retejo de BET-56: http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?id=BET56

Samtempe pagu aliĝkotizon. Paperaj aliĝiloj riceveblas ĉe LEA kaj estas troveblaj rete.

GRAVE! Esperantistoj, kiuj grave kontribuos al la programo de la aranĝo aŭ / kaj signife helpos organize, aliĝkotizon ne pagos.

PAGEBLECOJ:

1) sendi poŝte/ĝire al konto de kasistino de BET-56  Irena JAGMINAITĖ – LT687300010157748186  en SWEDBANK, SWIFT kodo HABALT22XXX;

2) pagi per kontanta mono dum la esperantistaj aranĝoj al s-ino Irena JAGMINAITĖ  kaj aliaj organizantoj de BET-56;

3) interkonsenti kun la Organiza Komitato pri alia pagmaniero;

4) esceptokaze, kun konsento de la Organiza Komitato, pagi surloke ĉe veno al la aran­ĝo, se ne eblas anticipa pago.

Aliĝkotizo ne estas repagebla. Aliĝo sen pago de kotizo ne validas (krom speciale inter­kon­sen­titaj kazoj).

 LOĜADO

Partoprenantoj de BET-56  povos loĝi :

1.En studenta domo de la universitato (Universiteto al. 12) situanta en la universitata urbeto mem:

a) unulitaj ĉambroj (limigita kvanto) -  prezo 35 eŭroj tagnokte;

b) dulitaj ĉambroj – prezo 30 eŭroj tagnokte pro unu lito.

Necesejoj kaj lavujoj apud la ĉambroj. Duŝejoj por du aŭ kvar personoj.

2. En studenta domo de la universitato (av. Statybininkų  43) iom for de la urbocentro:

Dulitaj kaj trilitaj ĉambroj. Prezo de unu lito tagnokte estas 20 eŭroj. Necesejoj kaj lavujoj estas apud ĉambroj. Duŝejoj estas komunaj por tuta etaĝo.

3.En studenta domo de la Litovia supera marista lernejo (str. Karklų 2). Situas apud la universitato. Dulitaj kaj trilitaj ĉambroj. Prezo de unu lito tagnokte estas 20 eŭroj. Necesejoj, lavujoj kaj duŝejoj estas apud la ĉambroj.

Se nesufiĉos tiuj proponoj, Organiza komitato aldone rezervos ĉambrojn en studentaj domoj ankaŭ de Ŝtata kolegio de Klaipėda, Turisma lernejo de Klaipėda, Klaipėda instrua centro k.a. La kondiĉoj estas analogaj.

Dezirantoj povas loĝi ankaŭ en multaj diversnivelaj kaj diversprezaj hoteloj kaj gastejoj de la urbo. Ilin  mendu memstare. Plena grandega listo de urbaj hoteloj kaj gastejoj estas ĉi-tie:  https://klaipedatravel.lt/nakvyne/  La informoj estas en la litova, angla, germana kaj rusa lingvoj

Pagu pro la loĝado, same kiel la aliĝkotizon, dezirinde laŭeble pli frue, esceptokaze eblas pa­gi ankaŭ surloke, veninte dum la registrado.

MANĜADO

En la universitata kafejo Jogundė. Oni servos modestan matenmanĝon kaj normalan tagmanĝon. Oriemtiga unutaga prezo de ambaŭ estas 10 eŭroj (3 eŭroj matenmanĝo kaj 7 eŭroj tagmanĝo). Eblos organizi vegetaran manĝon. Vespermanĝon ĉiu organizu memstare laŭplaĉe. Pagu same kiel aliĝkotizon, laŭeble pli frue, escept­okaze eblos pagi ankaŭ surloke, veninte dum la registrado.

PROGRAMO

Tradicia, t.e. somera universitato, paroligaj kaj perfektigaj kursoj, literaturaj aran­ĝoj, muzikaj kaj artaj vesperoj, debatoj pri situacio kaj problemoj de Esperanto-movado en baltiaj landoj, tradukista kurso, pedagogia seminario, seminario de klubestroj kaj aktivuloj, mo­vada lernejo, sciencteknikaj kaj fakaj aranĝoj, instruado de kantoj, junularaj aranĝoj, kon­kur­soj, kvizoj, distraj programeroj, ekskursoj, ripozado en naturo, diskutoj, forumoj, libro­ser­vo, diservo, interkona vespero, baza konatiĝo kun litova lingvo kaj kulturo, ekspozicioj, fil­moj kaj lumbildoj, gazetara konferenco, sportaj ludoj, oficiala malfermo kaj fermo, adiaŭa ves­pero.

La Organiza Komitato atendas proponojn, sugestojn, ofertojn por la programo, ankaŭ sinpro­po­nojn.

KELKAJ GRAVAJ RETEJOJ

1 Urbaj turismaj informoj : https://klaipedatravel.lt/ . Informoj estas en la litova, angla, germana kaj rusa ,lingvoj.

2. Urba mapo : https://klaipedatravel.lt/en/map/  en la litova, angla, germana kaj rusa lingvoj.

3.Vikipedio pri Klaipėda en Esperanto: https://eo.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97da

VIZOJ

Al Litovio senvize rajtas veni civitanoj de ĉiuj landoj de Eŭropa Unio kaj de multaj aliaj landoj. Aliaj vizojn havigu memstare en Litoviaj ambasadejoj kaj konsulejoj en diversaj landoj. En problemaj kazoj turnu vin por helpo al Litova Esperanto-Asocio. Se necese, LEA povas sendi oficialan inviton.

ALIAJ GRAVAĴOJ

Komence de Junio, 2022 rete aperos Informilo N-ro 2 kun pli detalaj kaj aktualaj informoj pri BET-56.

Ni antaŭvidas eldonon de ĉiutaga gazeto dum la tuta periodo de la aranĝo.

Aktualajn informojn pri BET-56 Vi povas trovi en retejo de BET-56: http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?id=BET56

Aktualaĵojn pri BET-56 konstante publikigas ankaŭ novaĵretejo La Balta Ondo (https://sezonoj.ru/bet/ ) kaj la reta revuo La Ondo de Esperanto.

Ankaŭ estas kreita eventopaĝo de BET-56 en Facebook: https://www.facebook.com/events/515974583016709/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A360320015663692%7D%7D]%22%7D

KONTAKTOJ DE LEA

Adreso:  p.k. 167, LT-44002 Kaunas, Litovio, Litova Esperanto-Asocio

Poŝtelefonoj: +370-687-12219 (Povilas JEGOROVAS);

+370-611-60402 (Asta NASTARAVIČIŪTĖ).

Retadresoj: De Litova Esperanto-Asocio:  litova.ea@mail.lt;

Prezidanto de Litova Esperanto-Asocio
Povilas JEGOROVAS: pjegorovas@yahoo.com

Respondeca sekretario de Litova Esperanto-Asocio
Asta NASTARAVIČIŪTĖ :  anasturte@gmail.com

Retejo de BET-55: http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?id=BET56

Litovaj esperantidstoj faros ĉion eblan por ke BET-56 estu vere altnivela internacia esperantista aranĝo  kaj programe kaj organize. Bonvolu jam nun plani Vian partoprenon en BET-56 kaj notu tiujn datojn en Via Esperanto-Kalendaro. Ĉiuj estas petataj disvastigi informojn pri BET-56 vaste tra la tuta mondo.

BONVENON AL LITOVIO!

Organiza Komitato

 

Alighilo-BET-56

elshuti-butono

 

E-kurso en Sofio ekde septembro / Курс по есперанто в София от септември

Bv. disvastigi inter neesperantistoj!

instruisto-uchitel-1Българският есперантски съюз организира курс по есперанто в София за начинаещи и напреднали.

Курсът ще започне от 1 септември 2021 г. и ще се провежда два пъти седмично по 60 минути.

Таксата за един месец е 16 лв.

За записване и информация на тел.: 0887-97-65-79 и 0895-173-621.

Rezultoj de la 25a deklam-konkurso por prezentado de Boteva kaj renesanca poezio kaj prozo

botev-recital-na-esperanto-2021-1Hodiaŭ la ĵurio en Vraca pritaksis la partoprenon en la Reta Deklamkonkurso omaĝe al Botev. Dankon al ĉiuj partoprenintoj kaj gratulojn al la premiitoj! Ili ricevos diplomojn de la Kulturdomo en Vraca.
Jen la listo de la premiitoj:
Ĝis 14 j.
Unua premio: Kristiana Mariova – Vratsa
Dua premio: Maria Stefanova – Razgrad
Tria premio: Petar Nikolov – Plovdiv
Pli ol 14 j.
Unua premio: Kalinka Raĉeva – Bulgario (Varna)
Dua premio: Luis Obando – Kolombio
Dua premio: Antonia Vanĉeva – Bulgario (Sofio)
Dua premio: Ivo Pavlov – Bulgario/Germanio (Sofio/Dresdeno)
Tria premio: Radka Stojanova – Bulgario (Razgrad)
Tria premio: Moonjoo Cho – Sud-Koreio
Por danki por la partopreno, Bulgara E-Asocio kaj de E-Societo „Ĉielarko“ – Sofio decidis fari donacojn al ĉiuj partoprenintoj:
1. Ĉiuj bulgaroj 35+-agaj ricevos de BEA jar-abonon por revuo „Bulgara Esperantisto“ 2022.
2. Ĉiuj eksterlandaj partoprenintoj ricevos de BEA jar-abonon por revuo „Bulgara Esperantisto“ 2021.
3. Bulgaraj junuloj ĝis 35-jaraj ricevos de ES „Ĉielarko“ senpagan membrecon en TEJO 2021.
4. La plej junaj partoprenintoj ricevos de ES „Ĉielarko“ jar-abonon por revuo „Juna Amiko“ 2021.
BEA kaj ES „Ĉielarko“ kontaktos ĉiujn partoprenintojn ĝis la fino de la semajno por interkonsenti kien sendi la donacojn.

INVITO: Partoprenu rete en la 25a deklam-konkurso por prezentado de Boteva kaj renesanca poezio kaj prozo!

botev-vraca-monumentoBulgara Esperanto-Asocio invitas vin partopreni en la 25a nacia deklam-konkurso enkadre de la Botev-tagoj 2021 en Vraca.

Pri la konkurso:

Fine de majo en Vraca tradicie okazas solenaĵoj omaĝe al Ĥristo Botev – poeto kaj revoluciulo, unu el la herooj de la bulgara batalo por nacia libereco. En la kadroj de la solenaĵoj jam 24-foje okazis ankaŭ deklam-konkursoj, en kiuj aktive partoprenis geesperantistoj el la tuta lando. Ne malofte partoprenis ankaŭ gastoj el aliaj landoj.

En 2021 pro la pandemio la konkurso estos reta. Tio faciligas partoprenon de geesperantistoj el eksterlando. Ni tendas aliĝojn de alilandaj samideanoj!

Vidu sube la ĝeneralan statuton de la konkurso.

Kial partopreni?

 • Por helpi al Bulgara E-Asocio vidigi, ke la bulgara E-movado plu viglas.
 • Por gajni premion.

Kiel partopreni en Esperanto?

 • Elektu verkon, kiun vi ŝatus prezenti. (Vidu kelkajn elektitajn verkojn de Botev tie ĉi.)
 • Ne estas deviga kondiĉo lerni parkere – vi rajtas ankaŭ legi!
 • Registru vian prezentadon en video-formato MP4, kodeko 264, rezolucio ne pli granda ol 1920×1080.
 • Komencu la registradon per mallonga sinprezento: propra nomo kaj familia nomo; aĝo, lando, urbo, institucio (se vi partoprenas je la nomo de institucio), nomo de la verko kaj aŭtoro.
 • Ĝis la 20a de majo 2021 sendu la mp4-dosieron retpoŝte al botev@espereto.com. Se la dosiero estas tro granda kaj via retpoŝto ne akceptas ĝin, vi povas alŝuti al ajna preferata de vi nuba servo kaj sendi retpoŝte la ligilon.
 • Se vi havas teknikajn demandojn aŭ problemojn, ne hezitu skribi al botev@espereto.com!
 • Se vi neniel povas mem registri, eblus interkonsenti kun Mariana Evlogieva pri sesio per Skype, Facebook aŭ alia mesaĝilo, kaj ŝi registros. En tiu ĉi okazo limdato por la sesio estas la 15a de majo.

Legu plu ›››

72-то Общо събрание на БЕС – покана за 15.05.2021 г. във Велинград

ПОКАНА
за Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел в
обществена полза „Български есперантски съюз“

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществена полза „Български есперантски съюз“, с адрес на управление 1303 София, ул.“Странджа“ № 79-81, на основание заседание на Управителния съвет на Сдружението, проведено на 26.02.2021 г., както и на основание чл. 19, ал. 4 от Устава и на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква 72 Общо отчетно събрание на Сдружението на 15.05.2021 г. от 09 ч. в град Велинград, в залата на „Художествената галерия“, при следния дневен ред:

 

І. Дневен ред на 72-то Общо събрание на „БЕС“:

1. Приемане на отчетните доклади за дейността на Сдружение „БЕС“ за периодите от 04.05.2019 г. до 25.04.2020 г. и от 25.04.2020 г. до 15.05.2021 г.

Докладва: инж. Борис Гаджанов

 2. Приемане на финансовите отчети на Сдружението за 2019 г. и за 2020 г.

Докладва: Майя Горова

 3. Приемане на проекто-бюджета на Сдружението за 2021 г.

Докладва: Майя Горова

4. Приемане на отчетните доклади на Контролно-ревизионната комисия (КРК) за дейността от 04.05.2019 г. до 25.04.2020 г. и от 25.04.2020 г. до 15.05.2021 г.

Докладва: Пенка Дилова

5. Приемане на промени в Устава на Сдружението.

Докладва: инж. Веселка Камбурова

 

 С цел по-оперативното свикване и провеждане на предстоящото 72-ро Общо събрание на Сдружение „Български есперантски съюз“, в условията на продължаващата извънредна епидемична обстановка, се изисква по-голяма гъвкавост в дейността и по-облекчена възможност за свикване на Общо събрание. Това налага приемането на:

 

II. Предложения за промени в Устава на Сдружение„БЕС“:

А. ) Чл. 19, т. 7 да да придобие следната редакция: Поканата за свикване на Общо събрание се обявява в Агенцията по вписванията и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. В едномесечен срок преди датата на Общото събрание, тя се изпраща до председателите на есперантските дружества и индивидуалните членове“.

Б.) Чл. 19, т. 8 да стане: „В 20-дневен срок преди датата на Общото събрание есперантските дружества и юридическите лица са длъжни да изпратят актуален списък – по образец на отчетените членове за текущата година и протокол с избраните делегати.

В същия срок, техните членове, които ще присъстват, трябва да изпратят заявка и такса за участие“.

В.) Чл. 19, т. 9 – отпада.

Г.) Чл. 19, т.т. 10, 12, 13, 14 думата „членове“  да се замени с думите „делегати и индивидуални членове“.

Д.) Чл. 19, т. 16 – да отпадне текстът: „освен, когато всички членове на Сдружението присъстват на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани“.

Е.) Към Чл. 19 да се добави т. 21: „Членовете на Управителния съвет, на Контролно-ревизионната комисия, гл. редактор на сп. „Булгара есперантисто“, са делегати на Общото събрание по право“.

Ж.) Да се добави: Чл. 19, т. 22: „В случай на обявена от държавните институции извънредна ситуация в страната по решение на Управителния съвет, Общото събрание може да бъде проведено дистанционно“.

З.) Чл. 20, ал. 1, т. 7 , да стане: „Одобрява и приема годишния финансов отчет на Сдружението“.

И.) Чл. 20, към ал. 1 да се добави нова точка – 8, със следното съдържание: „Взема решение за размера и начина на събиране на членския внос и на абонамента за печатния орган“.

К.) Чл. 20, ал. 1, т.т. 8, 9, 10, 11, 12, стават съответно: 9, 10, 11, 12, 13.

 

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден от 10.00 ч. на същото място, при същия Дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите делегати и индивидуални членове на Общото събрание.

Поканват се всички делегати и индивидуални членове да участват в 72-то Общо събрание на БЕС.

Председател на УС :

/инж. Борис Гаджанов/

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

ПРОТОКОЛ № 1/21
от Заседаниe на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Български есперантски съюз“

 

Днес 26.02.2021 г. се проведе дистанционно заседание на Управителния съвет (УС) на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Български есперантски съюз“, вписано в Регистъра на юридическите лица към Агенцията по вписванията с ЕИК 831539758. В заседанието участваха всички членове на Управителния съвет, както следва:

1. инж. Борис Василев Гаджанов – Председател

2. Майа Христова Горова – Зам. председател

3. Павлин Петров Боевски – член

4. Румен Петков Стоянов – член

5. инж. Веселка Кънчева Камбурова – член

 

Председателят на УС констатира, че заседанието е редовно и може да започне работа.

Заседанието протече при следния дневен ред:

 

I. Дневен ред на 72-то Общо събрание на „БЕС“:

1. Приемане на отчетните доклади за дейността на Сдружение „БЕС“ за периодите от 04.05.2019 г. до 25.04.2020 г. и от 25.04.2020 г. до 15.05.2021 г.

Докладва: инж. Борис Гаджанов

2. Приемане на финансовите отчети на Сдружението за 2019 г. и за 2020 г.

Докладва: Майя Горова

3. Приемане на проекто-бюджета на Сдружението за 2021 г.

Докладва: Майя Горова

4. Приемане на отчетните доклади на Контролно-ревизионната комисия (КРК) за дейността от 04.05.2019 г. до 25.04.2020 г. и от 25.04.2020 г. до 15.05.2021 г.

Докладва: Пенка Дилова

5. Приемане на промени в Устава на Сдружението.

Докладва: инж. Веселка Камбурова

С цел по-оперативното свикване и провеждане на предстоящото 72-ро Общо събрание на Сдружение „Български есперантски съюз“, в условията на продължаващата извънредна епидемична обстановка, се изисква по-голяма гъвкавост в дейността и по-облекчена възможност за свикване на Общо събрание. Това налага приемането на:

 

II. Предложения за промени в Устава на Сдружение „БЕС“:

А. ) Чл. 19, т. 7 да да придобие следната редакция: Поканата за свикване на Общо събрание се обявява в Агенцията по вписванията и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. В едномесечен срок преди датата на Общото събрание, тя се изпраща до председателите на есперантските дружества“.

Б.) Чл. 19, т. 8 да стане: „В 20-дневен срок преди датата на Общото събрание есперантските дружества и юридическите лица са длъжни да изпратят актуален списък – по образец на отчетените членове за текущата година и протокол с избраните делегати.

В същия срок, техните членове, които ще присъстват, трябва да изпратят заявка и такса за участие“.

В.) Чл. 19, т. 9 – отпада.

Г.) Чл. 19, т.т. 10, 12, 13, 14 думата „членове“ , да се замени с думите „делегати и индивидуални членове“.

Д.) Чл. 19, т. 16 – да отпадне текстът: „освен, когато всички членове на Сдружението присъстват на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани“.

Е.) Към Чл. 19 да се добави т. 21: „Членовете на Управителния съвет, на Контролно-ревизионната комисия, гл. редактор на сп. „Булгара есперантисто“, са делегати на Общото събрание по право“.

Ж.) Да се добави: Чл. 19, т. 22: „В случай на обявена от държавните институции извънредна ситуация в страната по решение на Управителния съвет, Общото събрание може да бъде проведено дистанционно“.

З.) Чл. 20, ал. 1, т. 7 , да стане: „Одобрява и приема годишния финансов отчет на Сдружението“.

И.) Чл. 20, към ал. 1 да се добави нова точка – 8, със следното съдържание: „Взема решение за размера и начина на събиране на членския внос и на абонамента за печатния орган“.

К.) Чл. 20, ал. 1, т.т. 8, 9, 10, 11, 12, стават съответно: 9, 10, 11, 12, 13.

 

След проведеното обсъждане, заседанието на УС на Сдружението с нестопанска цел в обществена полза „Български есперантски съюз“ /БЕС/, прие с пълно мнозинство Общото събрание да бъде проведено на 15 май 2021г., от 9.00 ч., във Велинград, в залата на „Художествената галерия“. Единодушно бе приет дневният ред, по който Общото събрание на Сдружението ще протече и предложените промени в Устава на БЕС .

Поканват се всички делегати и индивидуални членове на Сдружението да участват лично. При липса на кворум , на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден от 10.00 ч. на същото място, при същия Дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите делегати и индивидуални членове на Общото събрание.

УС възлага на Председателя да предприеме необходимите действия по обнародване на Поканата, съгласно чл. 19, ал. 7 от Устава на Сдружението и съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и да я доведе до знанието на всички членове на сдружението.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

 

1. инж. Борис Василев Гаджанов – председател

2. Майя Христова Горова

3. Павлин Петров Боевски

4. Румен Петков Стоянов

5. инж. Веселка Кънчева Камбурова

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС

72-то Общо събрание на БЕС – нова дата, 15.05.2021 г. във Велинград

krisigno-150x150

(EO) Pro la pandemio, la Ĝenerala Kunveno de Bulgara E-Asocio estas prokrastita. Ĝi okazos je la 15a de majo en Velingrad. Se la situacio en la lando ne permesos okazigon de ĉeesta Ĝenerala Kunveno, ĝi okazos distance.

До Председателите на ЕД на БЕС

Уважаеми съидейници,

Както ви е известно, поради пандемията миналата година не проведохме Общото събрание на БЕС и го отложихме за 24.04.2021 г. За съжаление пандемията продължава и със заповед на Министъра на здравеопазването, в момента извънредната епидемиологична обстановка е удължена до 30.04.2021 г.

Поради гореизложеното Управителният съвет на БЕС взе следните решения:

1) Съобразявайки се със ситуацията, Общото събрание да бъде проведено на 15 май 2021 г. (събота), във Велинград.
2) В Общото събрание да участват само делегати, като в заседателната зала ще бъдат спазени санитарно-хигиенните изисквания.
3) Ще се проведе само деловата част, съгласно обявения дневен ред.
4) При евентуално ново влошаване на обстановката и въвеждане на ограничителни мерки от държавните институции, ще се наложи да проведем Общото събрание дистанционно.

Предварително благодаря на всички за проявеното разбиране!

Пожелавам ви най-вече здраве и психическа устойчивост, за да преодолеем ненормалната обстановка, която промени живота ни!

С поздрав,
инж. Борис Гаджанов
/председател на БЕС/

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС