Rubrikoj

74-то Общо събрание на БЕС – покана за 29.04.2023 г. в Плевен

ПОКАНА за Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Български есперантски съюз“

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществена полза „Български есперантски съюз”, с адрес на управление 1303 София, ул. „Странджа” N 79-81, на основание решение от Протокол N 4 от заседание на Управителния съвет / УС/ [...]