Rubrikoj

72-то Общо събрание на БЕС – покана за 15.05.2021 г. във Велинград

ПОКАНА за Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Български есперантски съюз“

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществена полза „Български есперантски съюз“, с адрес на управление 1303 София, ул.“Странджа“ № 79-81, на основание заседание на Управителния съвет на Сдружението, проведено на 26.02.2021 г., както и на основание [...]

72-то Общо събрание на БЕС – нова дата, 15.05.2021 г. във Велинград

(EO) Pro la pandemio, la Ĝenerala Kunveno de Bulgara E-Asocio estas prokrastita. Ĝi okazos je la 15a de majo en Velingrad. Se la situacio en la lando ne permesos okazigon de ĉeesta Ĝenerala Kunveno, ĝi okazos distance.

До Председателите на ЕД на БЕС

Уважаеми съидейници,

Както ви е известно, поради [...]