Rubrikoj

72-то Общо събрание на БЕС – покана за 15.05.2021 г. във Велинград

ПОКАНА
за Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел в
обществена полза „Български есперантски съюз“

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществена полза „Български есперантски съюз“, с адрес на управление 1303 София, ул.“Странджа“ № 79-81, на основание заседание на Управителния съвет на Сдружението, проведено на 26.02.2021 г., както и на основание чл. 19, ал. 4 от Устава и на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква 72 Общо отчетно събрание на Сдружението на 15.05.2021 г. от 09 ч. в град Велинград, в залата на „Художествената галерия“, при следния дневен ред:

 

І. Дневен ред на 72-то Общо събрание на „БЕС“:

1. Приемане на отчетните доклади за дейността на Сдружение „БЕС“ за периодите от 04.05.2019 г. до 25.04.2020 г. и от 25.04.2020 г. до 15.05.2021 г.

Докладва: инж. Борис Гаджанов

 2. Приемане на финансовите отчети на Сдружението за 2019 г. и за 2020 г.

Докладва: Майя Горова

 3. Приемане на проекто-бюджета на Сдружението за 2021 г.

Докладва: Майя Горова

4. Приемане на отчетните доклади на Контролно-ревизионната комисия (КРК) за дейността от 04.05.2019 г. до 25.04.2020 г. и от 25.04.2020 г. до 15.05.2021 г.

Докладва: Пенка Дилова

5. Приемане на промени в Устава на Сдружението.

Докладва: инж. Веселка Камбурова

 

 С цел по-оперативното свикване и провеждане на предстоящото 72-ро Общо събрание на Сдружение „Български есперантски съюз“, в условията на продължаващата извънредна епидемична обстановка, се изисква по-голяма гъвкавост в дейността и по-облекчена възможност за свикване на Общо събрание. Това налага приемането на:

 

II. Предложения за промени в Устава на Сдружение„БЕС“:

А. ) Чл. 19, т. 7 да да придобие следната редакция: Поканата за свикване на Общо събрание се обявява в Агенцията по вписванията и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. В едномесечен срок преди датата на Общото събрание, тя се изпраща до председателите на есперантските дружества и индивидуалните членове“.

Б.) Чл. 19, т. 8 да стане: „В 20-дневен срок преди датата на Общото събрание есперантските дружества и юридическите лица са длъжни да изпратят актуален списък – по образец на отчетените членове за текущата година и протокол с избраните делегати.

В същия срок, техните членове, които ще присъстват, трябва да изпратят заявка и такса за участие“.

В.) Чл. 19, т. 9 – отпада.

Г.) Чл. 19, т.т. 10, 12, 13, 14 думата „членове“  да се замени с думите „делегати и индивидуални членове“.

Д.) Чл. 19, т. 16 – да отпадне текстът: „освен, когато всички членове на Сдружението присъстват на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани“.

Е.) Към Чл. 19 да се добави т. 21: „Членовете на Управителния съвет, на Контролно-ревизионната комисия, гл. редактор на сп. „Булгара есперантисто“, са делегати на Общото събрание по право“.

Ж.) Да се добави: Чл. 19, т. 22: „В случай на обявена от държавните институции извънредна ситуация в страната по решение на Управителния съвет, Общото събрание може да бъде проведено дистанционно“.

З.) Чл. 20, ал. 1, т. 7 , да стане: „Одобрява и приема годишния финансов отчет на Сдружението“.

И.) Чл. 20, към ал. 1 да се добави нова точка – 8, със следното съдържание: „Взема решение за размера и начина на събиране на членския внос и на абонамента за печатния орган“.

К.) Чл. 20, ал. 1, т.т. 8, 9, 10, 11, 12, стават съответно: 9, 10, 11, 12, 13.

 

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден от 10.00 ч. на същото място, при същия Дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите делегати и индивидуални членове на Общото събрание.

Поканват се всички делегати и индивидуални членове да участват в 72-то Общо събрание на БЕС.

Председател на УС :

/инж. Борис Гаджанов/

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

ПРОТОКОЛ № 1/21
от Заседаниe на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Български есперантски съюз“

 

Днес 26.02.2021 г. се проведе дистанционно заседание на Управителния съвет (УС) на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Български есперантски съюз“, вписано в Регистъра на юридическите лица към Агенцията по вписванията с ЕИК 831539758. В заседанието участваха всички членове на Управителния съвет, както следва:

1. инж. Борис Василев Гаджанов – Председател

2. Майа Христова Горова – Зам. председател

3. Павлин Петров Боевски – член

4. Румен Петков Стоянов – член

5. инж. Веселка Кънчева Камбурова – член

 

Председателят на УС констатира, че заседанието е редовно и може да започне работа.

Заседанието протече при следния дневен ред:

 

I. Дневен ред на 72-то Общо събрание на „БЕС“:

1. Приемане на отчетните доклади за дейността на Сдружение „БЕС“ за периодите от 04.05.2019 г. до 25.04.2020 г. и от 25.04.2020 г. до 15.05.2021 г.

Докладва: инж. Борис Гаджанов

2. Приемане на финансовите отчети на Сдружението за 2019 г. и за 2020 г.

Докладва: Майя Горова

3. Приемане на проекто-бюджета на Сдружението за 2021 г.

Докладва: Майя Горова

4. Приемане на отчетните доклади на Контролно-ревизионната комисия (КРК) за дейността от 04.05.2019 г. до 25.04.2020 г. и от 25.04.2020 г. до 15.05.2021 г.

Докладва: Пенка Дилова

5. Приемане на промени в Устава на Сдружението.

Докладва: инж. Веселка Камбурова

С цел по-оперативното свикване и провеждане на предстоящото 72-ро Общо събрание на Сдружение „Български есперантски съюз“, в условията на продължаващата извънредна епидемична обстановка, се изисква по-голяма гъвкавост в дейността и по-облекчена възможност за свикване на Общо събрание. Това налага приемането на:

 

II. Предложения за промени в Устава на Сдружение „БЕС“:

А. ) Чл. 19, т. 7 да да придобие следната редакция: Поканата за свикване на Общо събрание се обявява в Агенцията по вписванията и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. В едномесечен срок преди датата на Общото събрание, тя се изпраща до председателите на есперантските дружества“.

Б.) Чл. 19, т. 8 да стане: „В 20-дневен срок преди датата на Общото събрание есперантските дружества и юридическите лица са длъжни да изпратят актуален списък – по образец на отчетените членове за текущата година и протокол с избраните делегати.

В същия срок, техните членове, които ще присъстват, трябва да изпратят заявка и такса за участие“.

В.) Чл. 19, т. 9 – отпада.

Г.) Чл. 19, т.т. 10, 12, 13, 14 думата „членове“ , да се замени с думите „делегати и индивидуални членове“.

Д.) Чл. 19, т. 16 – да отпадне текстът: „освен, когато всички членове на Сдружението присъстват на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани“.

Е.) Към Чл. 19 да се добави т. 21: „Членовете на Управителния съвет, на Контролно-ревизионната комисия, гл. редактор на сп. „Булгара есперантисто“, са делегати на Общото събрание по право“.

Ж.) Да се добави: Чл. 19, т. 22: „В случай на обявена от държавните институции извънредна ситуация в страната по решение на Управителния съвет, Общото събрание може да бъде проведено дистанционно“.

З.) Чл. 20, ал. 1, т. 7 , да стане: „Одобрява и приема годишния финансов отчет на Сдружението“.

И.) Чл. 20, към ал. 1 да се добави нова точка – 8, със следното съдържание: „Взема решение за размера и начина на събиране на членския внос и на абонамента за печатния орган“.

К.) Чл. 20, ал. 1, т.т. 8, 9, 10, 11, 12, стават съответно: 9, 10, 11, 12, 13.

 

След проведеното обсъждане, заседанието на УС на Сдружението с нестопанска цел в обществена полза „Български есперантски съюз“ /БЕС/, прие с пълно мнозинство Общото събрание да бъде проведено на 15 май 2021г., от 9.00 ч., във Велинград, в залата на „Художествената галерия“. Единодушно бе приет дневният ред, по който Общото събрание на Сдружението ще протече и предложените промени в Устава на БЕС .

Поканват се всички делегати и индивидуални членове на Сдружението да участват лично. При липса на кворум , на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден от 10.00 ч. на същото място, при същия Дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите делегати и индивидуални членове на Общото събрание.

УС възлага на Председателя да предприеме необходимите действия по обнародване на Поканата, съгласно чл. 19, ал. 7 от Устава на Сдружението и съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и да я доведе до знанието на всички членове на сдружението.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

 

1. инж. Борис Василев Гаджанов – председател

2. Майя Христова Горова

3. Павлин Петров Боевски

4. Румен Петков Стоянов

5. инж. Веселка Кънчева Камбурова

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС

Komentoj fermitaj.