Rubrikoj

Общо събрание (71-ви конгрес) на БЕС на 04.05.2019 г. в 9 ч. в Бургас, залата на Културен център Казино

СЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Български есперантски съюз“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание (71-ви конгрес) на 04.05.2019 г. в 9 ч. в Бургас, залата на Културен център „Казино“, при следния дневен ред:

1. Oтчетен доклад на управителния съвет [...]