Rubrikoj

Общо събрание (71-ви конгрес) на БЕС на 04.05.2019 г. в 9 ч. в Бургас, залата на Културен център Казино

krisigno-150x150

СЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел
„Български есперантски съюз“ – София
,

на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква
Общо събрание (71-ви конгрес)

на 04.05.2019 г. в 9 ч. в Бургас, залата на Културен център „Казино“,
при следния
дневен ред:1. Oтчетен доклад на управителния съвет на Български есперантски съюз за периода април 2018 г. – май 2019 г.
2. Доклад за изпълнението на бюджета за 2018 г. и проекто-бюджета за 2019 г.
3. Доклад на контролно-ревизионната комисия на БЕС.
4. Промени в устава на БЕС.
5. Изказвания.
6. Приемане на решения.
7. Награждаване на заслужили есперантисти.
8. Избор на място за провеждане на 72-рото общо събрание на БЕС.
9. Избор на нов Управителен съвет и Контролно-ревизионна комисия на БЕС.

ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЕС

Komentoj fermitaj.