Rubrikoj

74-то Общо събрание на БЕС – покана за 29.04.2023 г. в Плевен

ПОКАНА
за Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел в
обществена полза „Български есперантски съюз“

krisigno-150x150

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел  за осъществяване на обществена полза „Български есперантски съюз”, с адрес на управление 1303 София, ул. „Странджа”  N 79-81, на основание решение от Протокол N 4  от заседание на Управителния съвет / УС/ на Сдружението, проведено на 20.12.2022 г., както и на основание чл.19, ал.4 от Устава и на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква 74-то Общо събрание на Сдружението на 29.04.2023 г. от 9.00 ч. в конферентната зала на хотел „Ростов„ , ул.”Цар Борис III N 2, град Плевен при следния

 Дневен ред на 74-то Общо събрание на „Български есперантски съюз”:

1.Приемане на Отчетен доклад за дейността на Сдружението за периода от 14.05.22 г. до 29.04.23 г.

Докладва: инж. Б. Гаджанов;

2. Приемане на финансовия отчет на Сдружението за периода от 14.05.22 г. до 29.04.23

Докладва: Майа Горова;

3. Приемане бюджета на Сдружението за 2023 г.

Докладва: Майа Горова;

4. Приемане на Отчетен доклад на Контролно-ревизионната комисия  за периода от 14.05.22 г. до 29.04.23 г.

Докладва: Пенка Дилова;

5. Изказвания.

6. Приемане на решения.

7. Избор на място за провеждане на 75-то Общо събрание на БЕС през 2024 г.

При липса на кворум, на основание на чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден от 10.00 ч. на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите делегати на Общото събрание.

Поканват се всички делегати да участват в 74-то Общо събрание на БЕС.

 Председател ма УС на БЕС: инж. Борис Гаджанов

 

 

Заявете своето участие, като попълните и изпратите Заявка – изтеглете оттук:

Aligilo PLEVEN 2023

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>