Rubrikoj

56-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj, Klaipeda, la 9-an – 17-an de Julio, 2022, Litovio

baltaj-esperanto-tagojLitova Esperanto-Asocio afable invitas vin partopreni vicajn ĉiujarajn internaciajn somerajn tradiciajn la 56-ajn Baltiajn Esperanto-Tagojn (BET-56). La aranĝo estas dediĉata al la 770-jariĝo de Klaipėda.

DATO:

la 9-17-an de Julio, 2022. Veni al la aranĝo eblas jam la 8-an de Julio.

CELOJ kaj TASKOJ:

studi problemojn de Esperanto-movado, elstarigi nuntempajn ĉefajn taskojn de Esperanto-agado, interŝanĝi sperton pri esperantista laboro, perfektiĝi en Esperanto, enhavoriĉe pasigi la tempon. Baltiaj Esperanto-Tagoj okazas ekde 1959 ĉiujare laŭvice en Latvio, Estonio, Litovio.

LOKO

BET-56 okazos en la havenurbo de Litovio KLAIPĖDA, kiu situas apud Balta maro,  300 kilometrojn okcidenten for de la ĉefurbo de Litovio Vilnius.

Ĝi estas la tria laŭ grandeco urbo de Litovio, grava industria kaj kultura centro. Klaipėda estas centro de la samtitola Litovia regiono . Klaipėda estas fondita en 1252 jaro. Nun ĝi havas ĉirkaŭ 153000 loĝantojn.

La ĉefa lokalo de BET-56 estos la moderne kaj bonege ekipita  universitato de Klaipėda  (str. H. Manto 84), kie funkcios ĉiuj programeroj de BET-56. La universitato situas en la centro de la urbo. La loko estas libere kaj facile atingebla buse kaj aŭtomobile.

La partoprenantoj de BET-56 havos luksajn kondiĉojn por laboro kaj ripozo. Ili povos libere kaj senlimige uzi  la tutan infrastrukturon kaj servojn de la universitato (kunsidejojn, salonojn, aŭditoriojn, studentajn domojn, universitatan kafejon, la plej modernajn teknikaĵojn, multajn komputilojn kun libera reta aliro k.s.). Krom tio, universitato havas sian botanikan ĝardenon kaj  du ŝipojn Brabander  kaj Odisėja, kiuj ankaŭ estos uzeblaj  por ekskursoj kaj aliaj bezonoj de  BET-anoj. BET-56 havas subtenon, kunlaboron kaj diversflankan helpon de la urba municipo kaj ankaŭ de la tutlandaj ŝtataj instancoj.

PARTOPRENO

Ni invitas ĉiujn esperantistojn. Speciale ni dezirus vidi esperantistojn el la landoj ĉirkaŭ la Balta Maro, sed ankaŭ de ĉiuj aliaj najbaraj kaj pli foraj landoj. La kvanto de la partoprenantoj ne estas limigita. Ni atendas minimume 500 gastojn el 30 – 40 landoj.

ALIĜKOTIZO

Ĝis 31 Dec. 2021:

a)      50 eŭroj por esperantistoj el ekssovetiaj kaj ekssocialismaj Eŭropaj landoj;

b)      70 eŭroj por okcidentanoj kaj egaluloj.

Ekde 01 Jan. 2022 aliĝkotizo por ambaŭ aliĝkategorioj kreskos je 10 eŭroj (do, 60 kaj 80 eŭroj).

Infanoj, lernantoj kaj studentoj aliĝkotizon ne pagas. Pageblas en ajna konvertebla valuto.

ALIĜO

Por aliĝi necesas plenigi aliĝilon kaj sendi ĝin poŝte al Litova Esperanto-Asocio:

p.k. 167, LT-44002 Kaunas, Litovio.

Plenigitan aliĝilon eblas sendi ankaŭ rete al litova.ea@mail.lt.

Retan   aŭtomatan aliĝilon     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTQ1lsN-8K3C_AEATo95skwjxxlayTE4lIY53AINXag967dQ/viewform Vi povas trovi en la retejo de BET-56: http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?id=BET56

Samtempe pagu aliĝkotizon. Paperaj aliĝiloj riceveblas ĉe LEA kaj estas troveblaj rete.

GRAVE! Esperantistoj, kiuj grave kontribuos al la programo de la aranĝo aŭ / kaj signife helpos organize, aliĝkotizon ne pagos.

PAGEBLECOJ:

1) sendi poŝte/ĝire al konto de kasistino de BET-56  Irena JAGMINAITĖ – LT687300010157748186  en SWEDBANK, SWIFT kodo HABALT22XXX;

2) pagi per kontanta mono dum la esperantistaj aranĝoj al s-ino Irena JAGMINAITĖ  kaj aliaj organizantoj de BET-56;

3) interkonsenti kun la Organiza Komitato pri alia pagmaniero;

4) esceptokaze, kun konsento de la Organiza Komitato, pagi surloke ĉe veno al la aran­ĝo, se ne eblas anticipa pago.

Aliĝkotizo ne estas repagebla. Aliĝo sen pago de kotizo ne validas (krom speciale inter­kon­sen­titaj kazoj).

 LOĜADO

Partoprenantoj de BET-56  povos loĝi :

1.En studenta domo de la universitato (Universiteto al. 12) situanta en la universitata urbeto mem:

a) unulitaj ĉambroj (limigita kvanto) -  prezo 35 eŭroj tagnokte;

b) dulitaj ĉambroj – prezo 30 eŭroj tagnokte pro unu lito.

Necesejoj kaj lavujoj apud la ĉambroj. Duŝejoj por du aŭ kvar personoj.

2. En studenta domo de la universitato (av. Statybininkų  43) iom for de la urbocentro:

Dulitaj kaj trilitaj ĉambroj. Prezo de unu lito tagnokte estas 20 eŭroj. Necesejoj kaj lavujoj estas apud ĉambroj. Duŝejoj estas komunaj por tuta etaĝo.

3.En studenta domo de la Litovia supera marista lernejo (str. Karklų 2). Situas apud la universitato. Dulitaj kaj trilitaj ĉambroj. Prezo de unu lito tagnokte estas 20 eŭroj. Necesejoj, lavujoj kaj duŝejoj estas apud la ĉambroj.

Se nesufiĉos tiuj proponoj, Organiza komitato aldone rezervos ĉambrojn en studentaj domoj ankaŭ de Ŝtata kolegio de Klaipėda, Turisma lernejo de Klaipėda, Klaipėda instrua centro k.a. La kondiĉoj estas analogaj.

Dezirantoj povas loĝi ankaŭ en multaj diversnivelaj kaj diversprezaj hoteloj kaj gastejoj de la urbo. Ilin  mendu memstare. Plena grandega listo de urbaj hoteloj kaj gastejoj estas ĉi-tie:  https://klaipedatravel.lt/nakvyne/  La informoj estas en la litova, angla, germana kaj rusa lingvoj

Pagu pro la loĝado, same kiel la aliĝkotizon, dezirinde laŭeble pli frue, esceptokaze eblas pa­gi ankaŭ surloke, veninte dum la registrado.

MANĜADO

En la universitata kafejo Jogundė. Oni servos modestan matenmanĝon kaj normalan tagmanĝon. Oriemtiga unutaga prezo de ambaŭ estas 10 eŭroj (3 eŭroj matenmanĝo kaj 7 eŭroj tagmanĝo). Eblos organizi vegetaran manĝon. Vespermanĝon ĉiu organizu memstare laŭplaĉe. Pagu same kiel aliĝkotizon, laŭeble pli frue, escept­okaze eblos pagi ankaŭ surloke, veninte dum la registrado.

PROGRAMO

Tradicia, t.e. somera universitato, paroligaj kaj perfektigaj kursoj, literaturaj aran­ĝoj, muzikaj kaj artaj vesperoj, debatoj pri situacio kaj problemoj de Esperanto-movado en baltiaj landoj, tradukista kurso, pedagogia seminario, seminario de klubestroj kaj aktivuloj, mo­vada lernejo, sciencteknikaj kaj fakaj aranĝoj, instruado de kantoj, junularaj aranĝoj, kon­kur­soj, kvizoj, distraj programeroj, ekskursoj, ripozado en naturo, diskutoj, forumoj, libro­ser­vo, diservo, interkona vespero, baza konatiĝo kun litova lingvo kaj kulturo, ekspozicioj, fil­moj kaj lumbildoj, gazetara konferenco, sportaj ludoj, oficiala malfermo kaj fermo, adiaŭa ves­pero.

La Organiza Komitato atendas proponojn, sugestojn, ofertojn por la programo, ankaŭ sinpro­po­nojn.

KELKAJ GRAVAJ RETEJOJ

1 Urbaj turismaj informoj : https://klaipedatravel.lt/ . Informoj estas en la litova, angla, germana kaj rusa ,lingvoj.

2. Urba mapo : https://klaipedatravel.lt/en/map/  en la litova, angla, germana kaj rusa lingvoj.

3.Vikipedio pri Klaipėda en Esperanto: https://eo.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97da

VIZOJ

Al Litovio senvize rajtas veni civitanoj de ĉiuj landoj de Eŭropa Unio kaj de multaj aliaj landoj. Aliaj vizojn havigu memstare en Litoviaj ambasadejoj kaj konsulejoj en diversaj landoj. En problemaj kazoj turnu vin por helpo al Litova Esperanto-Asocio. Se necese, LEA povas sendi oficialan inviton.

ALIAJ GRAVAĴOJ

Komence de Junio, 2022 rete aperos Informilo N-ro 2 kun pli detalaj kaj aktualaj informoj pri BET-56.

Ni antaŭvidas eldonon de ĉiutaga gazeto dum la tuta periodo de la aranĝo.

Aktualajn informojn pri BET-56 Vi povas trovi en retejo de BET-56: http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?id=BET56

Aktualaĵojn pri BET-56 konstante publikigas ankaŭ novaĵretejo La Balta Ondo (https://sezonoj.ru/bet/ ) kaj la reta revuo La Ondo de Esperanto.

Ankaŭ estas kreita eventopaĝo de BET-56 en Facebook: https://www.facebook.com/events/515974583016709/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A360320015663692%7D%7D]%22%7D

KONTAKTOJ DE LEA

Adreso:  p.k. 167, LT-44002 Kaunas, Litovio, Litova Esperanto-Asocio

Poŝtelefonoj: +370-687-12219 (Povilas JEGOROVAS);

+370-611-60402 (Asta NASTARAVIČIŪTĖ).

Retadresoj: De Litova Esperanto-Asocio:  litova.ea@mail.lt;

Prezidanto de Litova Esperanto-Asocio
Povilas JEGOROVAS: pjegorovas@yahoo.com

Respondeca sekretario de Litova Esperanto-Asocio
Asta NASTARAVIČIŪTĖ :  anasturte@gmail.com

Retejo de BET-55: http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?id=BET56

Litovaj esperantidstoj faros ĉion eblan por ke BET-56 estu vere altnivela internacia esperantista aranĝo  kaj programe kaj organize. Bonvolu jam nun plani Vian partoprenon en BET-56 kaj notu tiujn datojn en Via Esperanto-Kalendaro. Ĉiuj estas petataj disvastigi informojn pri BET-56 vaste tra la tuta mondo.

BONVENON AL LITOVIO!

Organiza Komitato

 

Alighilo-BET-56

elshuti-butono

 

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>