Rubrikoj

Nova Estraro de BEA

71a-kongreso-de-bea-2019-nova-estraro

La Ĝenerala Konveno de Bulgara Esperanto-Asocio reelektis kiel prezidanton inĝ. Boris Gaĝanov.

Kune kun li dum la sekva trijara oficperiodo laboros:

Maja Gorova;
Veselka Kamburova;
Pavlin Boevski;
Rumen Stojanov.

Sukceson al la teamo!

Общо събрание (71-ви конгрес) на БЕС на 04.05.2019 г. в 9 ч. в Бургас, залата на Културен център Казино

krisigno-150x150

СЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел
„Български есперантски съюз“ – София
,

на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква
Общо събрание (71-ви конгрес)

на 04.05.2019 г. в 9 ч. в Бургас, залата на Културен център „Казино“,
при следния
дневен ред:1. Oтчетен доклад на управителния съвет на Български есперантски съюз за периода април 2018 г. – май 2019 г.
2. Доклад за изпълнението на бюджета за 2018 г. и проекто-бюджета за 2019 г.
3. Доклад на контролно-ревизионната комисия на БЕС.
4. Промени в устава на БЕС.
5. Изказвания.
6. Приемане на решения.
7. Награждаване на заслужили есперантисти.
8. Избор на място за провеждане на 72-рото общо събрание на БЕС.
9. Избор на нов Управителен съвет и Контролно-ревизионна комисия на БЕС.

ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЕС

Feliĉan Novan Jaron!

Slide4

Internacia Esperanta Literatura Konkurso “Hristo Gorov – Hrima”, 2018

liro
Hristo Gorov – Hrima estis unu el la plej elstaraj bulgaraj esperantistoj, talenta Esperanta verkisto, poeto, tradukisto kaj publicisto.

Bulgara Esperanto-Asocio anoncas Internacian Esperantan Literaturan Konkurson. En la konkurso povos partopreni geesperantistoj el ĉiuj landoj.

La konkurso estos por rakonto kaj eseo.

Ĉiu aŭtoro rajtas partopreni per unu rakonto aŭ per unu eseo, originale verkitaj en Esperanto.

La rakontoj kaj la eseoj estu ĝis 4-paĝaj, komputile kompostitaj.

La konkurso ne havas apartan temon.

La gajnintoj ricevos valorajn premiojn.

Bonvolu sendi viajn kontribuojn ĝis la 30-a de septembro 2018 al adreso: retpoŝto: modest@abv,bg aŭ per la poŝto al adreso: Georgi Mihalkov, Sofio 1229, “Vrabnica” 1, bl. 529 vh. A et. 9 ap. 33, Bulgario

hristo-gorov-560x400

69-a Kongreso de BEA – provizora programo kaj aliĝilo

trojan-emblema

Provizora programo
de la 69-a Kongreso
de Bulgara Esperanto-Asocio (BEA)
en Trojan
28-30.04.2017

LA 28-an DE APRILO 2017 J. (VENDREDO)

14.00 – 18.00
Akceptado de la kongresanoj en Komunumo Trojan – en antaŭsalono.

19.00
Interkonavespero en restoracio “Pri Vâlev”.

LA 29-an DE APRILO 2017 J. (SABATO)

08.45
Komuna foto

09.00
Solena inaŭguro de la kongreso en la salono de komunumo Trojan

09.20 – 12.00
Unua kongresa kunsido – elekto de la komisionoj, jarraporto de la estraro kaj kontrola komisiono, eldiroj

12.00 – 13.30
Tagmanĝo

13.30 – 17.00
Dua kongresa kunsido – eldiroj,akcepto de decidoj

17.00 – 18.00
Belarta programo

19.00
Solena vespermanĝo en la manĝejo de IPĴZ (Instituto pormontara bestbredado kaj agrikulturo)

LA 30-an DE APRILO 2017 J. (DIMANĈO)

09.00-12-00
Ekskurso al Trojana monahejo kaj naturscienca muzeo en v. Ĉerni Osâm. Komenca punkto – busstacidomo Trojan

12-00
Fermo de la 69-a Kongreso de BEA

Elŝutu la aliĝilon: aliĝilo.doc / aliĝilo.pdf

69-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio (BEA) en Trojan, 28-30.04.2017

krisigno-150x150

La 69-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio okazos en Trojan de la 28a ĝis la 30a de aprilo 2017.

La Ĝenerala Kunveno de la asocio okazos sabate, je la 29a de aprilo. Dimanĉo, la 30a de aprilo, estos ekskurzo-tago.

Ĝis la 15a de februaro 2017 la Estraro atendas raportojn pri 2016 kaj planoj por 2017 de la E-societoj.

Ĝis la 20a de marto necesas sendi la protokolojn pri elektitaj delegitoj kaj 30% el la kolektitaj kotizoj kun listoj de la societaj membroj.

Bonvolu sendi la protokolojn al s-ino Maja Gorova: retpoŝto bogo_maia@abv.bg.

Transpagu la membrokotizojn

per banko:
Пощенска банка
IBAN: BG86BPBI79421020106701, BIC:BPBIBGSF
Български есперантски съюз

aŭ per poŝtmandato al:
София 1000, П.К. 66, Български есперантски съюз (чл. внос)

La listojn de la pagintaj membroj bv. sendi al;

bea_esperanto@abv.bg

София 1000, П.К. 66, Български есперантски съюз

Baldaŭ aperos aliĝilo.

Feliĉajn helajn festojn!

kristnasko-2016-bea-1

Gajan Kristnaskon kaj bonŝancan Novjaron!

Firman sanon, familian hejmecon kaj konkordon, bonŝancon kaj sukcesojn deziras al ĉiuj siaj membroj, gesamideanoj kaj geamikoj la Estraro de BEA.

Prezidanto inĝ. B. Gadzanov

kristnasko-2016-bea-2

68-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio (BEA) en Sofio, str. Ŝipka 6

krisigno-150x150

Grava ŝanĝo! La Ĝenerala Kunsido de BEA okazos je la 16a de aprilo 2016 en la salono de la Asocio de la bulgaraj pentristo. Adreso: Sofio, str. Ŝipka 6. La kongresa akceptejo funkcios je la 15a de aprilo en la sidejo de BEA en Sofio, str. Stranĝa 79-81. Vidu sube la mapojn.

Jen la oficiala anonco de la Administra Konsilantaro de BEA bulgarlingve:
Legu plu ›››

Novjara saluto de la Estraro de BEA

novjara-saluto-de-la-estraro-de-bea-2016
Karaj gesamideanoj,

Okaze de la Nova Jaro 2016 mi tutkore salutas vin je la nomo de la Estraro de Bulgara Esperanto-Asocio, dezirante al vi sanon, viglecon kaj obstinon en la Esperanto-agado.

La pasinta 2015 estis sukcesa jaro por nia movado. Dank’ al la entuziasmo de ĉiuj bulgaraj esperantistoj ni plivastigis nian agadon. La Esperanto-societoj en la lando organizis diversajn Esperanto-aranĝojn. Nia asocio havis sukcesojn en la internacia Esperanto-agado.

Ne eblas mencii ĉiujn Esperanto-aranĝojn dum la pasinta jaro, sed nun ni estas je la sojlo de la Nova Jaro kaj ni devas pli fervore kaj aktive agi por la prospero de nia kara lingvo Esperanto kaj de nia Bulgara Esperanto-Asocio. Mi firme kredas, ke vi ĉiuj, la bulgaraj geesperantistoj, daŭrigos vian senlacan, sindonan laboron por Esperanto. Al ĉiuj vi mi deziras sanon kaj novajn sukcesojn.

Prezidanto de BEA:
(inĝ. Boris Gaĝanov)

Zamenhof-tago 2015 – Денят на Заменхоф 2015

Print
SALUTLETERO

Estimataj gesamideanoj,
Je la nomo de la Estraro de Bulgara Esperanto-Asocio mi kore salutas Vin okaze de Zamenhofa Festo, la 15-a de decembro.
Vi, la anoj de la Esperanto-societoj en nia lando partoprenas aktive en bulgara Esperanto-movado. Dank’ al viaj konstantaj klopodoj vi digne reprezentas Esperanto-movadon kaj firmigas la aŭtoritaton de nia asocio. Vi organizas renkontojn, instruas la Internacian Lingvon kaj agas por la disvastigo de nia nobla lingvo.
Okaze de la festo, dediĉita al la kreinto de Esperanto, d-ro Lazaro Ludoviko Zamenhof, mi tutkore deziras al vi sanon, viglecon kaj ĝojon en la vivo.
PREZIDANTO DE BEA: inĝ. BORIS GAĜANOV
Legu plu ›››