Rubrikoj

Zamenhof-tago 2015 – Денят на Заменхоф 2015

Print
SALUTLETERO

Estimataj gesamideanoj,
Je la nomo de la Estraro de Bulgara Esperanto-Asocio mi kore salutas Vin okaze de Zamenhofa Festo, la 15-a de decembro.
Vi, la anoj de la Esperanto-societoj en nia lando partoprenas aktive en bulgara Esperanto-movado. Dank’ al viaj konstantaj klopodoj vi digne reprezentas Esperanto-movadon kaj firmigas la aŭtoritaton de nia asocio. Vi organizas renkontojn, instruas la Internacian Lingvon kaj agas por la disvastigo de nia nobla lingvo.
Okaze de la festo, dediĉita al la kreinto de Esperanto, d-ro Lazaro Ludoviko Zamenhof, mi tutkore deziras al vi sanon, viglecon kaj ĝojon en la vivo.
PREZIDANTO DE BEA: inĝ. BORIS GAĜANOV
Legu plu ›››

INVITILO: Jubilea festo de sinjoro Georgi Litov en Sofio je la 29a de oktobro 2015

kunveno-verda-150px
INVITILO

Bulgara Esperanto-Asocio afable invitas vin al la jubilea festo de sinjoro Georgi Litov, elstara bulgara esperantisto.

Pri la Esperanto-agado de G. Litov parolos la verkisto Georgi Mihalkov.

KIAM: 29.10.2015 /ĵaŭde/ 18,00 h.
KIE: En la salono de Asocio de Bulgaraj Pentristoj, urbo Sofio, str. Ŝipka 6, et. 4.

La espero

En la mondo venis nova sento,
Tra la mondo iras forta voko
Per flugiloj de facila vento
Nun de loko flugas ĝi al loko.

L. L. Zamenhof

Decidoj de la Estraro de BEA, 25.08.2015

e-kunsidoEn tiu ĉi rubrikoj aperos la plej gravaj decidoj de la Estraro de Bulgara Esperanto-Asocio, por ke la membraro de BEA estu pli bone informita pri la agado de la Estraro. La decidoj estas dissendataj ankaŭ retpoŝte al E-societoj kaj aktivuloj.

Je la 28a de aŭgusto 2015 dum sia kunsido la BEA-Estraro akceptis kelkajn gravajn decidojn pri la sekva 68a nacia kongreso, kiu okazos en Sofio de la 15a ĝis la 17a de aprilo 2015. Detaloj pri la Ĝenerala kunveno kaj la kultura programo aperos en la asocia organo „Bulgara Esperantisto“.

Jen la ĉefaj punktoj el la protokolo pri la kunsido (bulgarlingve):

Legu plu ›››

Kunveno en Sofio ĵaŭde, je la 24a de septembro

kunveno-verda-150px
Karaj gesamideanoj,

La 24-an de septembro 2015 (ĵaŭdo) je la 18-a horo en la oficejo de Bulgara Esperanto-Asocio en Sofio, str. “Stranĝa” 79-81 okazos kunveno.

La temo estos: Informo pri la 100-a Universala Kongreso de Esperanto en urbo Lillo, Francio. Informos: inĝ. Petro Todorov kaj ĉiuj bulgaraj geesperantistoj, kiuj partoprenis en la kongreso.

La organizantoj

Еsperanto-tago 2015 – Денят на есперанто 2015

E-tago 2015 -- original bulgara orangxkolora

68-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio (BEA) en Sofio, 15-17.04.2016

krisigno-150x150

La 68-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio okazos en Sofio de la 15a ĝis la 17a de aprilo 2016.

Jen la oficiala anonco de la Administra Konsilantaro de BEA bulgarlingve:

Уважаеми съидейници,

На свое заседание на 18. 06. 2015 г. Управителният съвет на БЕС реши 68-то Годишно общо отчетно-изборно събрание на сдружението с нестопанска цел – Български есперантски съюз да се проведе на 15, 16 и 17 април 2016 г. в град София.

По време на Годишното общо отчетно-изборно събрание на сдружението с нестопанска цел – Български есперантски съюз ще се проведе кръгла маса, на която всички есперантисти от цялата страна ще имат възможност да направят предложения и да представят своите виждания за бъдещата дейност на Българския есперантски съюз.

Всички, които желаят да се включат в дебатите на кръглата маса, моля да изпратят своите заявки с имената си на следните съидейници: Ради Радев – radiesper@abv.bg от град Гълъбово и на Донка Герова – donka_deni@abv.bg от град Дряново, които са и членове на комисията за предложения за бъдещ председател на БЕС, а Мариана Евлогиева е председател на тази комисия.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЕС

Ново интервю за есперанто

tv-vraca-logo
Напоследък интересът към международния език есперанто в нашата страна все повече и повече нараства. В пресата се появиха доста информации за есперанто, особено след 67-я конгрес на БЕС в град Русе, включително и в интернет.

На 15. 06. 2015 г. (понеделник) Кабелната телевизия на град Враца покани Георги Михалков – главен редактор на списание “Български есперантист” на разговор в телевизията по въпросите за международния език и есперантското движение в нашата страна и в чужбина.

Който желае може да види цялото интервю с Георги Михалков в интернет, като в Гугъл напише на латиница TV Vraca.

Пети международен конкурс „Есперанто в моя роден край”, „Есперанто в моя живот”

liro
Есперантско дружество
„Д-р Л. Л. Заменхоф”- Разград
обявява
със съдействието на Регионална библиотека
„Проф. Боян Пенев” – Разград

ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС
„Есперанто в моя роден край”,
„Есперанто в моя живот”
„Esperanto en mia naskighregiono”,
„Esperanto en mia vivo”

Участниците се състезават с творби в областта на поезията, прозата, есета, спомени, презентации, албуми със снимки, рисунки и др. на есперанто и български езици.

Материалите и творбите да се изпращат до 30.09.2015 година, но е желателно и по-рано, заради отпечатване на най-хубавите творби в малка брошура.

На следните адреси: Legu plu ›››

La 67-a Kongreso de BEA en urbo Ruse – rimarkinde sukcesa

ruse-emblema
La 24-an – 26-an de aprilo 2015 en urbo Ruse okazis la 67-a kongreso de BEA.

La 24-an de aprilo 2015 en la urba biblioteko “Ljuben Karavelov” estis prezentitaj la libroj de Georgi Mihalkov “La viro el la pasinteco” – esperantlingva kaj “La homo, kiu donacis revojn” – bulgarlingva. Por la prezento de la esperantlingva libro el Kroatio alvenis sinjoro Josip Pleadin – eldonanto de la libro. Inĝ. Boris Gaĝanov – prezidanto de BEA inaŭguris la literaturan eventon kaj salutis la gastojn kaj la kongresanojn. La geaktoroj de Bulgara Esperanto-Teatro Veneta Zjumbjuleva kaj Nikolaj Uzunov emocie tralegis rakontojn el la bulgarlingva libro de G. Mihalkov. Sinjoro Pleadin parolis pri la libro “La viro el la pasinteco”.

Post la prezento de la libroj de G. Mihalkov, estis prezentita la Esperanta Sinonima Vortaro de Emil Dimov el urbo Varna. Tiu ĉi nova vortaro estas granda kontribuo al Esperanto-movado en nia lando, ĉar ĝi certigos la pli bonan lernadon de Esperanto.

Sekvis la interkona vespero en restoracio “Kristal”, kie la kongresanoj kaj gastoj vespermanĝis kaj amuziĝis.

La 25-an de aprilo komenciĝis la kongreso. Ĝi estis solene inaŭgurita de la prezidanto de LKK, sinjorino Margarita Savova, kiu kore bonvenigis la kongresanojn kaj gastojn en belega danuba urbo Ruse. Reprezentantino de la distrikta estraro de Ruse salutis la kongresanojn kaj deziris al ili sukcesan laboron. Salutis la kongresanojn same sinjoro Pleadin el Kroatio.

La prezidanto de BEA, inĝ. Boris Gaĝanov, tralegis la raporton de la Estraro de BEA. La raporto estis tre detala kaj riĉenhava. En ĝi la prezidanto prezentis la financan staton de la asocio kaj klarigis la problemojn kun la propraĵo de BEA. Post la raporto de la prezidanto sekvis la raporto de Kontrola Komisiono. Sinjorino Antoaneta Nikolaeva raportis pri la financoj kaj la plenumo de la ĉefaj taskoj de la asocio. Sinjorino Maja Gorova prezentis la plenumon de la buĝeto de la asocio por 2014 kaj tralegis la projekton de la buĝetplano por 2015.

Post la raportoj sekvis la diskutoj. Parolis kolonelo Kanjo Kanev el urbo Galabovo, kiu emfazis, ke en la raporto de la prezidanto estis tre bone klarigita la financa stato de la asocio kaj la problemo kun la propraĵoj. Sinjorino Mariana Genĉeva, instruistino el urbo Polski Trambeŝ, parolis pri sia Esperanta instrua laboro kaj pri la Eŭropaj programoj en kiuj partoprenas ŝiaj gelernantoj. Sinjorino Elisaveta Moralieva – direktorino de gimnazio en urbo Stambolijski, menciis sian intencon enkonduki Esperanton en la instruprogramon de la gimnazio. Sinjorino Antoaneta Nikoleva starigis la demandon pri Esperanto-enciklopedio, kiun antaŭ jaroj komencis verki sinjoro Canko Ignev. Ĉiuj alparoloj estis konkretaj kaj ĉiuj proponoj pri la estonta agado de BEA estis tre utilaj.

La kongresanoj decidis, ke la venontjara 68-a kongreso de BEA estu en Sofio. La kongreso akceptis decidojn pri la agado de la BEA.

Post la oficiala parto sekvis riĉa kultura programo, kiu ravis la ĉeestantojn. La geaktoroj de Bulgara Esperanto-Teatro Veneta Zjumbjuleva, Darinka Goranova kaj Nikolaj Uzunov recitis poemojn de la elstara bulgara esperantisto poeto kaj tradukisto Venelin Mitev kaj legis rakontojn de Georgi Mihalkov. Infanoj kaj lernantoj el la Regiona Komunuma Kulturcentro en urbo Ruse dancis kaj kantis. En la programo estis prezento de luita orkestro de urbo Ruse, de infana kantgrupo “Suno”, dancis baletgrupo “Flamingo 98” kaj aliaj.

Vespere estis la solena vespermanĝo en la restoracio de hotelo “Riga”.

La 26-an de aprilo 2015 la kongresanoj ekskursis al Bukureŝto, Rumanio.

La 67-a kongreso de BEA en urbo Ruse estis tre sukcesa, bonege organizita dank’ al la senlaca kaj sindona agado de niaj gesamideanoj el urbo Ruse, el Esperanto-societo “Libero”. Ili ĉiuj meritas niajn profundajn dankojn kaj grandan estimon, ĉar organizi kongreson por kelkcent personoj estas tre malfacila kaj tre respondeca tasko.

Georgi Mihalkov

Sofio, la 8-an de aprilo 2015

Курс по есперанто в София

В средата на месец март 2015 г. Управителният съвет на Българския есперантски съюз организира курс по есперанто за начинаещи.

Курсът се провежда вторник и четвъртък от 18:00 ч. в офиса на БЕС в София, на ул. „Странджа” 79-81.

Курсът се води от преподавателя Георги Михалков и курсистите се обучават по новия учебник по есперанто „Загребският метод” , адаптиран за българи от известната есперантистка Мариана Евлогиева.

Който желае да се запише за курса, може да дойде в упоменатите дни в офиса на БЕС на ул. „Странджа” 79-81 или да се обади по телефона 02/99-55-555 във вторник или четвъртък от 18:00 ч. до 19:30 ч.